โรงเรียนอุดมศีลวิทยา

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

รู้รักสามัคคี เรียนดี มีคุณธรรม นำสู่สากล

 

อัตตลักษณ์
คีตนาฎศิลป์

เอกลักษณ์

ภูมิทัศน์เด่น เน้นความสามัคคี

ปรัชญาโรงเรียน

     สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  น้ำใจ

 

พันธกิจ

                         1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                             โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

                         2. ปลูกฝังศาสนาสร้างเสริมคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและ

                             วิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                         3. ส่งเสริมสนับสนุนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้เต็ม

                             ตามศักยภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ

                         4. ยกระดับสมรรถนะครู ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบมีคุณภาพ

                             ตามเต็มศักยภาพ

                         5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามแนวการกระจายอำนาจ

                             ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานท่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายของ

                             การมีส่วนร่วมจากทุคภาคส่วน