ประวัติโรงเรียน

  โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2521 ด้วยความร่วมมือของทางราชการและประชาชนชาวตำบลตลาดเกรียบ โดยมีพระอธิการแสนชัย ชุติณธโร (ปัจจุบันคือ ท่านพระครูสุนทรโชติวัตร) เจ้าอาวาสวัดตลาด และอาจารย์ดำรง อัมพานนท์ อดีตอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา) เป็นผู้นำในการก่อตั้งขึ้นได้ใช้ชื่อมงคลนามของท่านพระครูอุดมศีลวัตร(หลวงพ่อริ้ว) อดีตเจ้าอาวาสวัดตลาด ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวตลาดเกรียบว่า "โรงเรียนอุดมศีลวิทยา" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
  โรงเรียนได้เปิดทำการอสนแบบ สหศึกษา ในปีแรก พ.ศ 2521 รับนักเรียนได้ 4 ห้องเรียน (จำนวน 125 คน) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง (หลักสูตร พ.ศ. 2503) และชั้นม.1 จำนวน 2 ห้อง (หลักสูตร พ .ศ. 2521) ในระยะเริ่มแรกนี้ได้อาศัยอาคารอุดมภักดี ของโรงเรียนวัดตลาด(อุดมวิทยา)เป็นสถานที่เรียนและมีนายอำนวย เอกกฐิน อาจารย์ 1 โรง เรียนอยุธยาวิทยาลัยมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรเรียนอุดมศีลวิทยา เป็นคนแรก มีครู - อาจารย์ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน
   ปัจจุบัน เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย มีนักเรียนทั้งหมด 354 คน จำนวน 9 ห้อง ม.ต้น 6 ห้อง ม.ปลาย 3 ห้อง ครู 21 คน นักการภารโรง 2 คน