ข้อมูลทั่วไป

อักษรย่อ อ.ศ.ว. 
ในวงกลมหมายถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความสามัคคีกัน
ของลูกอุดมศีลวิทยา
 

ปรัชญาของโรงเรียน บรรจุอยู่ในวงกลมรอบนอก 

สามัคคี เรียนดี มีวินัย น้ำใจงาม

หมายถึง ข้อคิด เตือนใจของลูก อ.ศ.ว. ทุกคน

คบเพลิงแผ่รัศมี 
หมายถึง แสงสว่าง เมื่อเรียนย่อมคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ย่อมนำไปสู่ความเจริญ

 

สีประจำโรงเรียน

 

เขียว   หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์

 ส้ม  หมายถึง  สีแห่งความเลื่อมใสและคุณธรรม

 

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

 

“ดอกหางนกยูง”


คติพจน์ของโรงเรียน

อุตตมโน ศีล ภวโหตุ

“ผู้ที่เพรียบพร้อมไปด้วยศีล ย่อมเป็นผู้เจริญ”

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 “ภูมิทัศน์ดี สามัคคีเด่น เน้นภูมิปัญญา”

 

วิสัยทัศน์  

ความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชน มากล้นภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล

 

อัตลักษณ์ 

คีตนาฏศิลป์ หมายถึง ความงดงามแห่งดนตรีและการร่ายรำ

     คีต (อ่านว่า คี - ตะ) แปลว่า ดนตรี/การขับร้อง

     นาฏ (อ่านว่า นาด – ตะ) แปลว่า การร่ายรำ/การฟ้อนรำ/ระบำรำฟ้อน

     ศิลป์ (อ่านว่า สิน) แปลว่า ความงดงาม/ความสวยงาม

 

พันธกิจ

                    1. ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรสถานศึกษา

                        และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

                    2. ปลูกฝังคุณธรรมตามหลักศาสนา มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และใช้วิถีชีวิตตามหลักของ

                        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                    3. ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

                    4. ยกระดับสมรรถนะครูสู่ความเป็นมืออาชีพ

                    5. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล