บุคลากรโรงเรียนอุดมศีลวิทยา


 
นางปริศนา สุขสุสาสน์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท

 
ครูจันทร์เพ็ญ อินโท ครูสุภาภรณ์ ปิ๋วธัญญา ครูจิราภรณ์ กองคูณ ครูสมหมาย มะลิกอง
รองผู้อำนวยการ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
ครูอนุชา ไวยบทบดี ครูนเรศ อินโท ครูสุชีพ เสือจำศิลป์ ครูบัญชา เรือนดี
งานบริหารทั่วไป งานศิลปะศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ
       
     
ครูอารมณ์ เหล่าศิริวัฒนา  ครูเกศราภรณ์ รักษากิจ ครูมุกดา ทรงไตรย์ ครูอาสยา  อินทโชติ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
ครูชำนาญการพิเศษ ครูชำนาญการ ครู คศ.1 ครู คศ.1
       
     
ครูรวีวรรณ   คล้ายคง ครูอุทัย   นุชนวล ครูเกื้อกูล โพธิ์ร่มเย็น ครูวราภรณ์ สมนึก
นาฏศิลป์ สังคมศึกษา คอมพิวเตอร์ สุขศึกษาและพลศึกษา
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท  วุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท  วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครูผู้ช่วย
       
นางสาววรัญญา ไชยชนะ      
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์      
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี      
เจ้าหน้าที่ธุรการ