ข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
ชาย
หญิง
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
35
27
62
มัธยมศึกษาปีที่ 2
41
20
62
มัธยมศึกษาปีที่ 3
27
25
52
มัธยมศึกษาปีที่ 4
10
13
23
มัธยมศึกษาปีที่ 5
13
21
34
มัธยมศึกษาปีที่ 6
10 3 13
รวมนักเรียนทั้งสิ้น
           137            109            246